Google Custom Search

คุณภาพยาที่ขายในไทย

[ คลิกที่นี่เพื่อค้นข้อมูล ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุขตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2005

ดาวส์โหลด: [ 47 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยห้องปฏิบัติการ

ดาวส์โหลด: [ 42 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบเอชไอวีในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

ดาวส์โหลด: [ 32 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง เปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี-1 ในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อด้วยวิธี Conventional PCR กับวิธี Real time PCR ของเครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดาวส์โหลด: [ 31 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง รูปแบบการจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ

ดาวส์โหลด: [ 28 ]

   เลือกประเภท: คำค้น :  

No Name เจ้าของผู้ผลิต อ่าน
[1]  คู่มือการใช้ยาสามัญประจำบ้านอย่างปลอดภัย   คู่มือการใช้ยาสามัญประจำบ้านอย่างปลอดภัย 40
[2]  คู่มือและแนวทางการจัดซื้อชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ   คู่มือและแนวทางการจัดซื้อชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ 28
[3]  คู่มือวิธีมาตรฐานสำหรับการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในปัสสาวะ เล่มที่ 1   คู่มือวิธีมาตรฐานสำหรับการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในปัสสาวะ เล่มที่ 1 35
[4]  วิธีมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์อาหาร Standard Method for Food Analysis เล่มที่ 4   วิธีมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์อาหาร Standard Method for Food Analysis เล่มที่ 4 79
[5]  แนวทางปฏิบัติในการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมีย   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 103
[6]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุขตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2005    ปิยะวรรณ ชัยณรงค์เกื้อกูลหน่วยงาน สำนักมาตรฐานห้องปฎิบัติการ 47
[7]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยห้องปฏิบัติการ    จันทร์ฉาย คำแสน หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๐ (อุบลราชธานี) 42
[8]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบเอชไอวีในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้    วไลลักษณ์ กาญจนะพิน หน่วยงานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๒ (สงขลา) 32
[9]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง เปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี-1 ในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อด้วยวิธี Conventional PCR กับวิธี Real time PCR ของเครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   วิโรจน์ พวงทับทิม หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 31
[10]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง รูปแบบการจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ    กชกร อินต๊ะมูล หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ (เชียงใหม่) 28
[11]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การพัฒนาสื่อประกอบการลงผลออนไลน์ทางเว็บไซต์ของแผนทดสอบความชำนาญการตรวจหาปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือด    ตะวันฉาย แสงเจริญ หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 24
[12]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การปรับปรุงระยะเวลาและกระบวนการตรวจวิเคราะห์เมทแอมเฟตามีนด้วยเทคนิค TLC โดยใช้การจัดการกระบวนการแบบ LEAN    ชลธิชา ดงงาม หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๒ (สงขลา) 22
[13]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายและเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ    เอกวัฒน์ อุณหเลขก หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 30
[14]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยเชื้อ Vibrio cholera    วัจนา ช่างทอง หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ (ขอนแก่น) 28
[15]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24เรื่อง คุณภาพยาแคปซูลขมิ้นชันที่ผลิตในโรงพยาบาล ของจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ในปี2558   สุชิน สินไสวผล หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑/๑ (เชียงราย) 29
[16]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพของยาแคปซูลฟ้าทะลาย   จิรานุช แจ่มทวีกุล หน่วยงาน สำนักยาและวัตถุเสพติด 29
[17]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การปนเปื้อนจุลินทรีย์ของเครื่องสำอางผสมสมุนไพรในเขตสุขภาพที่ 5 ระหว่างปี 2555-2558   กรชนก ขยันคิด หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๕ (สมุทรสงคราม) 21
[18]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผมผสมสมุนไพรในเขตบริการสาธารณสุขที่ 2   วิทิตา ไปบน หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๒ (พิษณุโลก) 24
[19]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง ฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทของสารสกัดมังคุดในเซลล์ประสาทเพาะเลี้ยง    สดุดี รัตนจรัสโรจน์ หน่วยงาน สถาบันวิจัยสมุนไพร 21
[20]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์และฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของดอกสารภี   สรินยา จุลศรีไกวัล หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ (เชียงใหม่) 25
ทั้งหมด : 404 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 1/21

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2951-0000, 0-2589-9850-8 โทรสาร. 0-2591-5974, 0-2591-5449 Contact Webmasterl: amornvit@gmail.com